Hành trình 10 năm SRI tại Việt Nam

KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN “Số 3062/QĐ-BNN-KHCN ngày 15/10/2007 về việc công nhận SRI là Tiến bộ kỹ thuật” (Báo cáo trình bày tại Sự kiện “Hành trình 10 năm SRI tại Việt Nam”   Ngô Tiến Dũng, Nguyên Phó cục trưởng Cục… Read More Hành trình 10 năm SRI tại Việt Nam